Algemene voorwaarden

Foto

Algemene voorwaarden EPS-meststoffen (maart 2022)

Artikel 1: identiteit

EPS-meststoffen is een webshop gespecialiseerd plantenvoeding. EPS-meststoffen is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88593223. EPS-meststoffen is gevestigd te Zoetermeer aan de Willem Dreeslaan 141 te Zoetermeer.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomst tussen EPS-meststoffen en een wederpartij. Toepassing van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld zoals die door de wederpartij gehanteerd worden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van EPS-meststoffen zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van een bestelling door EPS-meststoffen. Een bestelling wordt geacht te zijn aanvaard indien EPS-meststoffen niet binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling aangegeven heeft deze niet te aanvaarden. Een bestelling wordt eveneens geacht te zijn aanvaard indien de wederpartij een bestelbevestiging van EPS-meststoffen heeft ontvangen.

Artikel 4: betaling

Dit geschied bij het bestellen via de webshop.

Artikel 5: recht tot herroeping

1. Indien de overeenkomst tussen EPS-meststoffen en de wederpartij een overeenkomst zoals bedoeld in afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na levering van de gekochte goederen te ontbinden. Daartoe dient de wederpartij een email-bericht naar eps@kpnmail.nl te zenden, waarbij de wederpartij aangeeft de overeenkomst te herroepen.

2. De wederpartij verplicht zich om gedurende de veertien dagen waarbinnen herroeping mogelijk is, zorgvuldig met het gekochte om te gaan. In geval van herroeping dient de wederpartij het product in originele verpakking en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat retour te zenden aan EPS-meststoffen.

3. De verzendkosten alsmede de kosten voor de retourzending zijn voor de wederpartij.

4. Bij retournering bestaat geen recht op teruggave van het aankoopbedrag, doch kan voor eenzelfde bedrag andere goederen afgenomen worden. Eventuele verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de wederpartij.

5. Herroeping is niet mogelijk voor producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

b.v. Speciale bestellingen.

Artikel 6: prijs

1.EPS-meststoffen is gerechtigd eventuele prijswijzigingen door te berekenen aan de wederpartij. Indien sprake is van een consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dan is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen nadat de wederpartij bericht is over de wijziging van de prijs.

2. Alle door EPS-meststoffen vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- zet- en typefouten.

Artikel 7: conformiteit en garantie

1. EPS-meststoffen staat in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de daarin vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dient de wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk aan EPS-meststoffen gemeld te hebben, bij voorkeur per e-mail.

3. De garantietermijn van EPS-meststoffen komt overeen met de garantietermijn die de leverancier op het betrokken product verstrekt. De afhandeling van de garantie vindt plaats door de leverancier, nadat het betreffende product door de wederpartij aan EPS-meststoffen is geretourneerd.

4. De garantie geldt in ieder geval niet indien:

a. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPS-meststoffen heeft laten repareren / bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van EPS-meststoffen en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8: levering

Levering van de gekochte goederen vindt plaats door middel van aflevering ter plaatse door verzending. In geval van verzending worden de goederen verpakt afgeleverd door TNT post of een vergelijkbare transporteur.